Zadzwoń:+48 692 085 173

Regulamin

Regulamin napraw elektroniki Electric Cars

Przekazanie części do naprawy jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin serwisu, zwany dalej „Regulamin” określa zasady i warunki świadczenia usług naprawy cześci elektronicznych przez firmę Electric Cars .
2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, który umieszczony jest w postaci elektronicznej, zamieszczonej na stronie www.el-cars.pl w zakładce Regulamin .
3. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki wykonywania przez Firmę usług naprawy elektroniki.
Użyte w Regulaminie poszczególne określenia oznaczają:
• Firma – Electric Cars Anna Kończak , z siedzibą w Morzewie 1P , 64-810 Kaczory wykonująca usługi naprawy elektroniki samochodowej,
• Serwisant – właściciel/pracownik Firmy posiadający odpowiednie kwalifikacje do naprawy sprzętu,
• Klient – osoba oznaczona jako zlecający w zleceniu naprawy, dysponującym sprzętem oddanym do serwisu,
• Sprzęt – urządzenie elektroniczne w stosunku do którego Firma prowadzi usługi serwisowe,
• Strona internetowa firmy – serwis internetowy pod adresem http://www.el-cars.pl

Zgłoszenie naprawy

§ 2

1. Warunkiem świadczenia usługi naprawy elektroniki jest złożenie przez Klienta zgłoszenia chęci naprawy, którego można dokonać:
• osobiście w siedzibie Firmy
• telefonicznie
• Pisemnie, wraz z przesłana częścią do naprawy

Dostarczenie sprzętu

§ 3

1. Dostarczenie sprzętu do Firmy może nastąpić:
• poprzez osobiste dostarczenie urządzenia do siedziby Firmy,
• poprzez przesłanie na adres Firmy części do naprawy wraz z wypełnionym zgłoszeniem naprawy ,
koszt wysyłki sprzętu, również w przypadku gwarancji lub reklamacji ponosi Klient. NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK NADANYCH NA NASZ KOSZT.
2. Do obowiązków Klienta należy w szczególności:
• dostarczenie sprzętu do naprawy wraz w wypełnionym formularzem naprawy ,
• w przypadku naprawy karty wysyłka karty bez klucza awaryjnego otwierania, bez żadnych elementów dodatkowych - bryloków, etui itp.
• dokładne i staranne spakowanie sprzętu do wysyłki , tak aby nie uległ on zniszczeniu w transporcie
• podanie dokładnego adresu zwrotnego wraz z numerem telefonu kontaktowego, danych do faktury , w przypadku niepozostawienia tych informacji przesyłka zostanie odesłana na adres z którego została nadana z płatnością przy odbiorze.
• w przypadku dokonywania płatności przelewem w tytule przelewu należy wpisywać dane (imię i nazwisko) jak podane w przesyłce
• płatności przelewem należy dokonać po potwierdzeniu przez nas naprawy , nie przed naprawą
• Sprawdzenie zawartości oraz stanu przesyłki należy zrobić w obecności kuriera lub przy odbiorze przesyłki pocztowej. W przypadku uszkodzenia zostanie sporządzony protokół, który jest podstawą do wystąpienia reklamacyjnego. Reklamacja uszkodzenia towaru będzie przez nas uznana, tylko w przypadku zgłoszenia reklamacji także w firmie przewozowej.

Naprawa

§ 4

1. Klient zobowiązany jest ustalić z pracownikiem Firmy zakres naprawy oraz dokonać akceptacji szacunkowych kosztów naprawy.
2. Klient obowiązany jest również opisać rodzaj uszkodzenia, w formularzu zgłoszenia naprawy, drogą e-mailową lub telefoniczną. W opisie tym Klient zamieści również ewentualnie informację o tym czy naprawa ma być wykonana w trybie ekspresowym (usługa za dodatkową opłatą) .
3. Po dokonaniu oględzin sprzętu Firma poinformuje klienta o szacunkowych kosztach naprawy pocztą elektroniczną, albo telefonicznie. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji lub odmowy akceptacji wyceny w terminie 4 dni od dnia przekazania wyceny. Niezłożenie w powyższym terminie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wyceny. Brak pozostawienia danych do kontaktu, lub brak możliwość skontaktowania się z Klientem, skutkuje odesłaniem sprzętu za pobraniem na adres z którego przesyłka została nadana.
4. Jeżeli w wyniku oględzin zakres uszkodzeń okaże się inny niż opisany w formularzu Firma może odesłać sprzęt do zewnętrznego serwisu po uzyskaniu akceptacji Klienta.
5. Firma odeśle/odda sprzęt na koszt Klienta (w obie strony) bez dokonania naprawy i obciąży klienta kosztami sprawdzania i testowania przedmiotu naprawy w następujących przypadkach:
• jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma inne niż podał klient uszkodzenia, albo Klient nie zaakceptuje jej wyceny,
• jeżeli okaże się, że naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Klient nie zaakceptuje jej wyceny,
• jeżeli okaże się , że dostarczona część jest sprawna , doliczona może zostać opłata za sprawdzenie / diagnostykę.
6. Firma obciąży klienta kosztami np. wymiany obudowy jeśli takie zlecenie zostanie przekazane..
7. Bezzwłocznie po dokonaniu naprawy Firma poinformuje e-mailem lub w inny sposób Klienta, oraz przedstawi kwotę do zapłaty.
8. Termin realizacji naprawy wynosi od 1-21 dni roboczych.
9. Naprawa ekspresowa trwa do 3 dni roboczych. Za dzień rozpoczęcia naprawy uznaje się dzień następujący po dniu doręczenia Firmie urządzenia. Za dzień ukończenia naprawy przyjmuje się dzień zwrotu/wysyłki sprzętu.
10. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Firma zastrzega sobie prawo do realizacji naprawy w terminie do 3 miesięcy maksymalnie (w związku z długim czasem realizacji dostawy z zagranicy wymaganych części)
11. Dodatkowe opłaty pobiera się od:
• naprawy ekspresowej – cena ustalana indywidualnie w zależności od przedmiotu naprawy i możliwość wykonania naprawy ekspresowej ;
12. Za przedmioty zostawione w przesyłce oprócz sprzętu podlegającego naprawia Firma nie odpowiada.
13. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, który nie zawsze jest osiągalny.
14. Cennik: - zbliżony zakres cen został podany w zakładce Cennik na stronie internetowej www.el-cars.pl.
Ceny mogą różnić się nieznacznie od cen podanych. Ich wysokość zależy od rodzaju usterki i rodzaju przedmiotu naprawy.

Usługi nie ujęte w cenniku - wycena indywidualna

§ 5

1. Klient traktowany jest przez Firmę jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za używane i prawidłowe zainstalowane naprawionego sprzętu.

§ 6

Oględziny sprzętu dotyczyć będą usterki wskazanej w protokole zgłoszenia naprawy Sprzętu. Oględziny sprzętu mogą zostać dokonywane odpłatnie wyłącznie w przypadku nie podjęcia naprawy lub niemożliwości jej podjęcia..Koszt sprawdzenia / diagnostyki wynosi do 50 zł brutto. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy po dokonaniu oględzin okaże się, że sprzęt nie posiada usterki wskazanej przez Klienta w formularzu albo zgłoszeniu.

Gwarancja

§ 7

1. Na wykonane naprawy ,usługi i sprzedawane części serwis udziela gwarancji w okresie od 12 lub 24 miesięcy od daty odbioru sprzętu.
2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez Firmę. Firma może zapewnić płatny serwis pogwarancyjny na podstawie odrębnej umowy z klientem.
3. W przypadku realizacji roszczeń z tytułu gwarancji Klient ma obowiązek dostarczyć sprzęt wraz ze zgłoszeniem reklamacji w ramach gwarancji na własny koszt do siedziby serwisu. Dostarczenie może odbyć się w sposób określony w § 4 Regulaminu. Koszty wysyłki sprzętu do Klienta ponosi Firma.
4. W ramach gwarancji Firma zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek naprawionego sprzętu w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do siedziby Firmy lub wymiana na inny.
5. Firma, w celu zabezpieczenia naprawianego sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu przez naklejenie plomb gwarancyjnych, które nienaruszone SA podstawą gwarancji/reklamacji.
6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie wiązało się z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
7. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu (np. nieprawidłowego użytkowania i przechowywania karty) oraz uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego montażu / demontażu części (np. zerwanie taśmy airbag przy nieprawidłowym montażu) .

Reklamacje / Wymiana

§ 8

1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu lub wymiany towaru, w terminie do 14 dni od daty wysyłki towaru.
2. Do przesyłki zwracanej części należy dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży i Karta Grarancyjna jeśli została wystawiona.
3. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają:
• części elektryczne lub elektroniczne (wyjątkowo po uzgodnieniu z naszym pracownikiem),
• części ze śladami montażu
• części w zniszczonym opakowaniu lub bez opakowania
• części wykonane na indywidualne zamówienie (programowane)
4. W przypadku reklamacji cześci i podzespołow naprawianych przez nasz serwis, należy dostarczyć reklamowany sprzęt do siedziby firmy. W przypadku wystąpienia ponownej usterki lub braku możliwości ponownej naprawy czesci , zastrzegamy możliwość zwrotu całości lub cześci kosztów naprawy czesci (w zależności od sytuacji i zakresu napraw). Nie zwracamy kosztów przesyłek.

Odebranie sprzętu

§ 9

1. Po ukończeniu naprawy firma informuje o tym klienta poprzez wysłanie informacji e-mailem na podany przez Klienta adres lub za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon itp.).
2. Po ustaleniu formy zapłaty następuje wysyłka części firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wypadku zadeklarowanej formy płatności – przelewem, wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku bankowym. Przy sposobie płatności przy odbiorze – w dniu potwierdzenia naprawy lub następnego.
3. W przypadku zadeklarowania przez Klienta odbioru osobistego sprzętu, Klient ma obowiązek jego odebrania w terminie 7 dni od daty poinformowania o ukończeniu naprawy, W przypadku nieodebrania sprzętu w ww. terminie Firma zastrzega sobie prawo do odesłania sprzętu przez Firmę kurierską lub pocztą na koszt Klienta.
4. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie wskazanym w ust. 2 albo niepodjęcia przesyłki kurierskiej ze sprzętem, Firma obciąży klienta kosztami poniesionymi z tytułu przechowania sprzętu.

Odpowiedzialność

§ 10

1. W przypadku napraw elektroniki bezpośrednio ingerujących w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.
2. Firma informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Firma nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa klient.
3. Odpowiadamy tylko za cześć naprawianą (dostarczoną przez klienta), w przypadku usług wykonywanych wysyłkowo koszta montażu/demontażu części sa kosztem klienta i nie ma możliwości ubiegania sie o nie od naszego serwisu.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji zlecenia przez Firmę oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Firma, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
3. Wszystkie ceny podane na witrynie www.el-cars.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy gwarancji między Firmą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.